Ordensregler for Nivå Havn

 

 

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne er generelt gældende for Nivå Havn. Herfra henledes lokalt opmærksomheden på følgende bestemmelser.

 

1      Intet fartøj må ligge for svaj i havnen. Ved fastgørelse til kaj, broer mv. skal fortøjningerne være

af en sådan art, at fartøjet ikke er til fare for øvrige fartøjer og trafikken i øvrigt.

 

2      Sejlads i havnen fra/til egen bådplads og i havnemundingen skal ske med forsigtighed og under hensyntagen til andre fartøjer. Max 3 knob uden hækbølge i havn og sejlrende gælder for såvel motor som sejlbåde. Gummibåde, der anvendes som legeredskaber, skal fremdrives med årer. Det påhviler enhver bådejer at undgå unødvendig støj. Fald skal derfor være fastgjort i borde.

 

3     Surfing og badning, skydning og transport af skydevåben uden særlig tilladelse, fiskeri, opgravning af sand o. lign. samt udkastning af genstande og stoffer i havnebassinet er ikke tilladt. Under ophold i havnen må skibstoiletter uden holdingtank ikke benyttes.

 

4      Eventuelt sunkne fartøjer skal inden 48 timer hæves af ejeren.  Efter udløbet af denne frist gennemføres fornøden hævning for fartøjsejerens regning og risiko.

 

5      Joller på land skal anbringes på de etablerede jollepladser/stativer. Bådstativer skal efter endt brug straks fjernes. I modsat tilfælde sker flytning på stativejerens regning og risiko.

 

6      Både på land skal være fjernet senest 15. maj, såfremt intet andet er aftalt med havnemyndigheden. I modsat fald sker flytning på bådejerens regning.

 

7      Joller, fiskeredskaber og transportmidler må ikke hensættes på bådebroerne.

 

8      Ved brug af havnens el-installationer må der kun anvendes godkendte C.E.-stik. Ved samlinger skal der anvendes vandtætte samledåser. Man skal være koblet til en betalingsstander, hvis der skal bruges el til andet end batteriopladning. For at undgå vandspild må der ikke anvendes rindende vand fra havnen til vask af fartøjer m.v.

 

9      Tilslutning af el til både på land uden ejers tilstedeværelse kan medføre bortvisning fra vinteropbevaringspladsen.

 

10    Brug af åben ild, herunder grill, om bord i fartøjer og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grillpladser, må kun finde sted med havnemyndighedens forudgående tilladelse.

 

11    Enhver påførelse eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver til forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. (Se standardformulering vedrørende forbudt bundmaling på bagsiden).

 

12    Større reparationer på/direkte nybygning af både må ikke finde sted i Nivå Strandpark. Havnens miljøstation skal anvendes ved bortskaffelse af olie, maling, kemikalier, batterier, flasker o.a.

 

13    Motorkøretøjer må ikke forefindes uden for parkeringspladserne, dog undtagen nødvendig

af-/pålæsning af båd, grej og øvrigt fartøjsmateriel. Cykling og rulleskøjteløb på bådebroerne er forbudt.

 

14    Hunde skal føres i snor og må kun medtages i henhold til opsat skiltning,

 

15    Havnens personale påser overholdelse af nærværende ordensregler og af det i havnekontoret opslåede standardreglement for overholdelse af orden m.v. i danske lystbådehavne.

Havnefogeden kan meddele kortvarig dispensation fra disse regler.

 

16    Fredensborg Kommune er som ejer af lystbådehavnen ansvarsfri i tilfælde af manglende besejlingsmuligheder.

 

Fredensborg Byråd har afgørelseskompetence overfor enhver uoverensstemmelse om forståelse/fortolkning.

 

 

 

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 14 i Lov nr. 316 af 16.5.1990 om trafikhavne m.v. er godkendt af Kystinspektoratet ved brev af 13 juli 2007 i overensstemmelse med  Bekendtgørelse nr.  9139 af 15.4.2002 samt lov nr. 326 af 28.5.1999 om Kystinspektoratets beføjelser, til ikrafttræden den 1. juni 2007.

Bestemmelsen i pkt. 9 er vedtaget med ikrafttræden pr. 1.6.2009.

Bestemmelsen i pkt. 8 er vedtaget med ikrafttræden pr. 27.8.2009.

Bestemmelserne i pkt. 6 og 9 er vedtaget med ikrafttræden 1.6.2010.

Der er foretaget mindre justeringer i pkt. 2 og 10 med ikrafttræden 1.6.2010.

 

   Dette reglement erstatter tidligere ordensregler, som samtidig ophæves.

 

 

Standardformulering vedrørende forbudt bundmaling

(Forhåndsgodkendt af Kystdirektoratet 20. november 2008):
 

Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 med bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling:

 

1)   Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer (1) medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.

2)   Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.

 

3)    Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.

 

1) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002).