Indmeldelse

 

Indmeldelse i Nivå Fritidsfiskerforening.

 

Forenings adressen er Nivå Strandpark 7, 2990 Nivå.

 

Optagelse af nye medlemmer i foreningen.

 

Jævnført vores vedtægter.:

 

Par. 3 Enhver person der driver fritidsfiskeri fra Nivå havn, kan, efter godkendelse, optages som medlem i foreningen. Alle medlemmer, som har betalt lovpligtig Fritidsfiskertegn er stemmeberettiget i foreningen. Ect.

 

Følgende oplysninger følger ansøgningen.:

 

1 Navn og adresse.

 

2 Fødselsdag, dag-måned-år.

 

3 Tlf. fastnet, mobil, mail adresse.

 

4 Båd i havnen plads nr,

   Andre relationer til havnen.

 

5 Fritidsfisker tegn nr.

 

Det årlige kontingent er 350kr og ved indmeldelse et engangs gebyr på 50kr

 

Mvh

Nivå Fritidsfiskerforening

Vedtægter for Nivå Fritidsfiskerforening

Vedtaget på generalforsamlingen den 21.12.2009

 

§ 1.        Foreningens navn.

Foreningens navn er NIVÅ FRITIDSFISKERFORENING med hjemsted i Nivå havn Fredensborg Kommune på formandens adresse.         

 

        § 2.        Foreningens formål.

Foreningens formål er at varetage fritidsfiskernes særlige interesser i havnen – herunder Andelshusene.

Der skal være mindst 2 andelshavere i hvert hus. En andel i et hus kan ikke gå i arv. En person der søger andel i et af Andelshusene skal opfylde reglerne i § 3.

 

        § 3.        Medlemskab.

Enhver person, der driver fritidsfiskeri fra Nivå havn, kan efter godkendelse, optages som medlem i foreningen. Alle medlemmer, som har betalt lovpligtig Fritidsfiskertegn er stemmeberettigede i foreningen. Ejere af foreningens redskabshuse og tremmebure skal være stemmeberettiget i foreningen.

 

        § 4.        Indmeldelse.

Anmodning om indmeldelse i foreningen rettes til foreningens bestyrelse. Når indmeldelsesgebyr og kontingent er modtaget i foreningen, regnes medlemskabet for oprettet.

 

        § 5.        Betaling af kontingent.

Kontingent betales for et kalenderår forud og forfalder til betaling den 31. januar. Senest indbetaling er 15. februar. Overskridelse af betalingsfristen kan medføre tab af medlemskabet.

                      Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller udelukkelse af foreningen.

Henstand eller frigørelse for kontingentbetaling kan indrømmes helt eller delvist, når særlige omstændigheder er til stede. Anmodning herom fremsættes skriftligt over for bestyrelsen.

 

        § 6.        Udmeldelse.

Udmeldelse af foreningen skal ske senest den 30. september for at få frigørende virkning over for foreningen for det følgende kalenderår. Bestyrelsen kan dog efter skriftlig ansøgning dispensere herfra.

 

        § 7.        Eksklusion

Ethvert medlem har pligt til at overholde foreningens vedtægter. Medlemmer, der overtræder disse, eller hvis adfærd i øvrigt strider mod foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes. Bestyrelsens afgørelse skal dog prøves på den førstkommende generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.

 

 

        § 8.        Bestyrelsen.

                      Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der tillige med 2 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur.

                      Alle medlemmer af bestyrelsen skal være stemmeberettigede.

                      For at være valgbar til bestyrelsen kræves endvidere medlemskab af foreningen i et fuldt kalenderår.

                      Bestyrelsen afgår efter tur på lige årstal med 2 medlemmer og 1 suppleant og på ulige årstal med 3 medlemmer og 1 suppleant.

                      Bestyrelsesformanden og kassereren vælges ved direkte valg på generalforsamlingen. Formanden vælges på lige årstal og kassereren på ulige årstal.

                      Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og sekretær.

                      Hvis en bestyrelsespost bliver ledig, indtræder en suppleant i bestyrelsen.

                      Hvis det er formandens eller kassererens post, der bliver ledig, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

                      Bestyrelsen varetager foreningens daglige arbejde og er i øvrigt forpligtet til med passende mellemrum at orientere medlemmerne om sager af større betydning for disse.

                      Bestyrelsesmøder afholdes mindst 1 gang i kvartalet, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Møderne indkaldes af formanden.

                      Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

                      Ved afstemninger, hvor stemmetallet er lige, gør formandens stemme udslaget.

 

        § 9.        Regnskab.

                      Foreningens regnskabsår går fra den 1. oktober til 30. september.  

 

  

Regnskabet skal være tilgængeligt for bestyrelsen og de valgte revisorer.

                      Foreningens midler indsættes på giro, i bank eller sparekasse.

                      Beløb, der indsættes på checkkonto og giro, kan hæves af kassereren eller formanden hver for sig. På øvrige konti kan kun hæves af formanden og kassereren i forening.

                      Bestyrelsen kan beslutte, at særlige indeståender kun kan hæves af formanden, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i forening.

 

        § 10.      Ordinær generalforsamling.

                      Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af november måned. Indkaldelsen hertil skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem senest 14 dage før mødedagen. Med indkaldelsen følger dagsorden og indkomne forslag. Det reviderede regnskab og budget for det følgende år vedlægges indkaldelsen som bilag til dagsordenen. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

                                           

-          valg af dirigent

-          beretning

forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

-          forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år

-          behandling af indkomne forslag

-          Valg af bestyrelse jf. § 8

-          valg af 1 bestyrelsessuppleant

-          valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

-          eventuelt.

 

Forslag fra medlemmer, der ønskers behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde inden udgangen af oktober måned.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Der kan på generalforsamlingen stemmes ved fuldmagt. Vedtagelse sker ved simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

Vedtagelse af vedtægtsændringer og eksklusioner kræver dog mindst 2/3 majoritet blandt de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

        § 11.      Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, elle når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter motiveret begæring herom ledsaget af nøjagtig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 5 uger efter at bestyrelsen har modtaget begæringen. Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel til alle medlemmer med angivelse af mødedag og – sted, bilagt dagsorden.

Vedtagelse sker ved simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

Der kan kun vedtages punkter, der er optaget på dagsordenen.

 

        § 12.      Meddelelsers gyldighed.

Enhver meddelelse eller lignende, der er udsendt fra foreningen til et medlem, betragtes som gyldig, når den er sendt til det pågældende medlem sidst opgivne adresse.

 

        § 13.      Udvalg.

Der kan af foreningen nedsættes specielle udvalg. I disse udvalg skal 1 bestyrelsesmedlem have sæde.

 

        § 14.      Foreningens opløsning.

Opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede under afstemningen, og hvor mindst 3/5 af disse stemmer for opløsning.

Falder sagen, kan den behandles på en ekstraordinær generalforsamling, der med mindst 14 dages varsel skal afholdes mindst 5 uger efter den ovennævnte generalforsamling. Sagen afgøres ved simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

 

        § 15.      Foreningens midler.

I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle aktiver anvendes til gavn for fritidsfiskerne i Nivå havn efter generalforsamlingens bestemmelse.             

 

Således besluttet på generalforsamlingen den 21.12.2009.